ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด ประเภททีม 5 คน จัดโดยกรมศาสนา

ทีมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ได้แก่ เด็กหญิงชวัลรัตน์
แก่นทอง เด็กหญิงพิชญาภัค ทับทอง เด็กหญิงญาณิศา เสลารัตน์ เด็กหญิงณฐพร บุญลือ เด็กหญิงรัชวิน คำมี เด็กหญิงกนกอร อินอ้น และเด็กหญิงณัฐณิชา นิยม ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ออกแบบโดย dsite.in.th