กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูทิพย์วรรณ นามโสวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูกฤษณา สุวิเชียร

ครูบุญก้าน ต่อมยิ้ม

ครูพงษ์ศักดิ์ ทองแจ่ม

ครูพูนเพ็ญ โคตรสาขา

ครูพิชญา เฉื่อยฉ่ำ

ครูปฏิญญา วิเศษ

ครูศุภกรณ์​ เพิ่ม​พูล​

ครูพิชามนต์ จันทวาศ

ครูชุลีกร งามสนอง

ครูสิริรัตน์  ชูสุข

ครูเอกวิชญ์  สุมังเกษตร

ออกแบบโดย dsite.in.th