คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

1. นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

2. นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล รองประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

3.นายสุวิทย์ ชอบใช้ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

4. นายมงคล พุกเปี่ยม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

5. นายอภิสิทธิ์ ประวัติเมือง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

6. นายเขต เส็งพานิช กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

7. นางสุนันทา จูอาภรณ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

8. พระครูสังฆรักษ์บรรพต ชุติธมโม กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุ)

9. นายสุรศักดิ์ แสงมณี กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)

10. นายภาณุวัฒน์ ยุทธนาระวีศักดิ์ กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)

11. นายสำลี พานพงษ์ กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

12. นายวีรศักดิ์ ปานอุดมลักษณ์ กรรมการ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

13. นายธนกฤต วงษ์ตระหง่าน กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)

14. นางทิพย์วรรณ นามโสวรรณ กรรมการ (ผู้แทนครู)

15. นายปัญญา บุญคง กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

ออกแบบโดย dsite.in.th