คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายปัญญา บุญคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

โทรศัพท์ : 056-631-577
e-Mail : –
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566
นายวัชรพันธ์ มีศร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสกาวเดือน นุใจมา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นายภูวดล ชื่นอยู่
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ออกแบบโดย dsite.in.th