กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูวิลาวรรณ คงสิบ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูธัญศญา บูรพา

ครูกองแก้ว  เมทา

ครูกาญจนา แสงสุวรรณ

ครูขนิษฐา  ทองแจ่ม

ครูเนาวรัตน์ สิงห์จันทร์

ครูลลิตา แสงรงค์

ครูประวีณา วิริต

ครูธนาภัทร จินดา

ครูพีระวัฒน์ วิบูลย์กุล

ครูเฉลิมพันธ์ ธีระสมบูรณ์

ครูวรรณวนัช ศรีแก้ว

ออกแบบโดย dsite.in.th