กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวราภรณ์ วรเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูศธาสรษ์ ธนาน์ติวัตถ์

ครูณัฐนันท์ อ่อนอ้าย

ครูสุพรรณี มีศร

ครูนันทวัน หงสไกร

ครูก่อฉัตร วารินสะอาด

ครูวีรชิตพงศ์ พิศอ่อน

ครูพงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนา

ครูกฤษณา พุ่มชาวสวน

ครูนิภาดา แย้มพิกุล

ครูสุจิตรา แสงจันทร์

ครูณุธิดา สิบหยอม

ครูศริญา นารี

ครูสุวนันท์ วงศ์อนุ

ครูดวงพร พุ่มจำปา

ครูภัทรนันท์ ชื่นเรือง

ครูปรียาภรณ์  พุ่มจำปา

ครูปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์

ครูพงษ์ลัดดา งอกขึ้น

ครูนนทศักดิ์ ศรีน่วม

ครูวรพจน์ ตระการศิริ

ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

ครูบัณฑิตา รัตนวราหะ

ออกแบบโดย dsite.in.th