กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูวัชรพงศ์ มีศร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูจักรกฤช เจิมปลั่ง

ครูศาสตรา อุยยะพัฒน์

ครูปัทมาภรณ์ เผ่าสา

ครูณัฐพงศ์  ตั้งประดิษฐ

ออกแบบโดย dsite.in.th