เพลงมาร์ช ชมพู ฟ้า

ชม-พูฟ้า ธงชัยภูมิวิทยา งามสง่าสะบัดชาย ธวิรงค์
ชมพู-ฟ้า ธงชัยนำชัยธำรง เราภักดิ์ดีตรงต่อธงนำชัย
ธวิรงค์ธงชัยสองสีสดใส เราเชิดเชิดไว้พลายิ่งล้ำเราปราถนา
ชมพูฟ้า-ชมพูฟ้า ธงชัยอุปมา (ซ้ำ) ดั่งชีวิตภูมิวิทยาเกริกไกร
ชมพู-ฟ้า พราวเพลิดเลิศธวัช พลิ้วพลิ้วสะบัดโบกอยู่คู่ชัย

ครูดุสิต ศิลปคุณ ผู้ประพันธ์เนื้อเพลงและทำนองออกแบบโดย dsite.in.th