กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูปัทมา พรมมา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูอรรถพร  บุญภักดี

ครูอรทัย บุญยิ่ง

ครูวัลภา ลิ้มกมลทิพย์

ครูกนกพร ศิลาพันธุ์

ครูกัญญา ศรีทองสุข

ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์

ครูญาณิศา พานิชสกุลชัย

ครูพร​พรรณ​ จุ้​ยวงศ์

ครูปฐมพรสวรรค์ นาควาด

ครูประวิทย์ นิลวิลาศ

ครูนพรัตน์ ทสะสังคินทร์

ครูภัสราภรณ์ สุขแสวง

ครูสถาพร นิยม

ครูณัฐณิชา อ่วมคุ้ม

ครูณัชชา สังข์หิรัญ

ครูณัฐณิชา ทองสัมฤทธิ์

ครูภัทรภร วาณิชธนากุล

ครูอารีย์ แสงพระเวช

ครูกุลิสรา อุ่นเจริญ

ครูสโร​ชา​ มาลี

ออกแบบโดย dsite.in.th