ข้อมูลบุคลากร

ผู้บริหาร

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระดับวุฒิวิชาเอก
1นายปัญญา บุญคงผู้บริหารสถานศึกษาคศ.3กศ.ม.บริหารการศึกษา
2นายวัชรพันธ์  มีศรรองผู้บริหารสถานศึกษาคศ.3กศ.ม.บริหารการศึกษา
3นางสาวเนตรนภาภรณ์  ปันจะวรรณ์รองผู้บริหารสถานศึกษาคศ.3กศ.ม.บริหารการศึกษา
4นางสกาวเดือน  นุใจมารองผู้บริหารสถานศึกษาคศ.3กศ.ม.บริหารการศึกษา
5นายภูวดล ชื่นอยู่รองผู้บริหารสถานศึกษาคศ.3กศ.ม.บริหารการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระดับวิชาเอก
1นางขนิษฐา   ทองแจ่มครูคศ.3ภาษาไทย
2นางธัญศญา   บูรพาครูคศ.3ภาษาไทย
3นางกองแก้ว   เมทาครูคศ.3ภาษาไทย
4นางเนาวรัตน์   สิงห์จันทร์ครูคศ.3ภาษาไทย
5นางสาววิลาวรรณ   คงสิบครูคศ.3ภาษาไทย
6นางสาวกาญจนา   แสงสุวรรณครูคศ.2ภาษาไทย
7นางสาวลลิตา   แสงรงค์ครูคศ.2ภาษาไทย
8ว่าที่ร้อยตรีหญิงประวีณา   วิริตครูคศ.1ภาษาไทย
9นายธนาภัทร   จินดาครูคศ.1ภาษาไทย
10นายพีระวัฒน์   วิบูลย์กุลครูคศ.1ภาษาไทย
11นายเฉลิมพันธ์   ธีระสมบูรณ์ครูคศ.1ภาษาไทย
12นางสาววรรณวณัช  ศรีแก้วครูครูผู้ช่วยบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระดับวิชาเอก
1นายเอกวุฒิ   ทสะสังคินทร์ครูคศ.3ภาษาอังกฤษ
2นางสาววัลภา   ลิ้มกมลทิพย์ครูคศ.3ภาษาอังกฤษ
3นางกัญญา   ศรีทองสุขครูคศ.3ภาษาอังกฤษ
4นางสาวญาณิศา   พานิชสกุลชัยครูคศ.3ภาษาอังกฤษ
5นางปัทมา   พรมมาครูคศ.3ภาษาอังกฤษ
6นางสาวนพรัตน์ ทสะสังคินทร์ครูคศ.3ภาษาอังกฤษ
7นายอรรถพร   บุญภักดีครูคศ.2ภาษาอังกฤษ
8นางอรทัย   บุญยิ่งครูคศ.2ภาษาอังกฤษ
9นางสาวพรพรรณ   จุ้ยวงศ์ครูคศ.2ภาษาอังกฤษ
10นางสาวกนกพร   ศิลาพันธุ์ครูคศ.2ภาษาอังกฤษ
11นางปฐมพรสวรรค์   นาควาดครูคศ.2ภาษาอังกฤษ
12นายประวิทย์   นิลวิลาศครูคศ.2ภาษาอังกฤษ
13นางสาวภัสราภรณ์   สุขแสวงครูคศ.2ภาษาอังกฤษ
14นายสถาพร   นิยมครูคศ.2ภาษาอังกฤษ
15นางสาวณัฐณิชา   อ่วมคุ้มครูคศ.2ภาษาอังกฤษ
16นางสาวณัชชา   สังข์หิรัญครูคศ.1ภาษาอังกฤษ
17นางสาวณัฐณิชา   ทองสัมฤทธิ์ครูคศ.1ภาษาอังกฤษ
18นางสาวภัทรภร วาณิชธนากุลครูคศ.1ภาษาอังกฤษ
19นางสาวอารีย์   แสงพระเวชครูคศ.2ภาษาจีน
20นางกุลิสรา   อุ่นเจริญครูคศ.1ภาษาจีน
21นางสาวสโรชา   มาลีครูคศ.1ภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับวิชาเอก
1นางวราภรณ์   วรเลิศครูคศ.3เคมี
2นางกฤษณา   พุ่มชาวสวนครูคศ.3เคมี
3นางสาวภัทรนันท์ ชื่นเรืองครูคศ.1เคมี
4นางสุพรรณี   มีศรครูคศ.3ชีววิทยา
5นางสาวนิภาดา แย้มพิกุลครูคศ.2ชีววิทยา
6นางสาวสุจิตรา แสงจันทร์ครูคศ.2ชีววิทยา
7นางสาวดวงพร พุ่มจำปาครูคศ.1ชีววิทยา
8นายพงษ์เทพ   สุระสมบัติพัฒนาครูคศ.3ฟิสิกส์
9นายวีรชิตพงศ์   พิศอ่อนครูคศ.3ฟิสิกส์
10นางนันทวัน   หงสไกรครูคศ.3วิทยาศาสตร์ทั่วไป
11นางก่อฉัตร วารินสะอาดครูคศ.3วิทยาศาสตร์
12นางสาวณุธิดา สิบหยอมครูคศ.1วิทยาศาสตร์
13นางสุวนันท์   วงศ์อนุครูคศ.1วิทยาศาสตร์
14นางสาวศริญา   นารีครูคศ.1วิทยาศาสตร์
15นางณัฐนันท์  อ่อนอ้ายครูคศ.3วิทยาศาสตร์ศึกษา
16นางศธาสรษ์ ธนานิติวัตถ์ครูคศ.3สัตวศาสตร์
17นางสาวปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์ครูคศ.3เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
18นายจีระพงษ์   โพพันธุ์ครูคศ.3คอมพิวเตอร์ศึกษา
19นางสาวพงษ์ลัดดา   งอกขึ้นครูคศ.3วิทยาการคอมพิวเตอร์
20นายนนทศักดิ์   ศรีน่วมครูคศ.2วิทยาการคอมพิวเตอร์
21นายวรพจน์  ตระการศิริครูคศ.2คอมพิวเตอร์
22นางบัณฑิตา รัตนวราหะครูคศ.2เทคโนโลยีและสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระดับวิชาเอก
1นายพงษ์ศักดิ์   ทองแจ่มครูคศ.3เกษตร
2นางกฤษณา   สุวิเชียรครูคศ.3สังคมศึกษา
3นางทิพย์วรรณ   นามโสวรรณครูคศ.3สังคมศึกษา
4นางสาวพิชญา   เฉื่อยฉ่ำครูคศ.1สังคมศึกษา
5นายปฏิญญา   วิเศษครูคศ.1สังคมศึกษา
6นายศุภกรณ์   เพิ่มพูลครูคศ.1สังคมศึกษา
7นางสาวพิชามนต์   จันทวาศครูคศ.1สังคมศึกษา
8นางสาวชุลีกร   งามสนองครูคศ.1สังคมศึกษา
9นางสาวสิริรัตน์  ชูสุขครูครูผู้ช่วยสังคมศึกษา
10นางบุญก้าน   ต่อมยิ้มครูคศ.3การจัดการทั่วไป
11นางสาวพูนเพ็ญ   โคตรสาขาครูคศ.1รัฐศาสตร์
12นายเอกวิชญ์  สุมังเกษตรครูครูผู้ช่วยประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระดับวิชาเอก
1นางวลัยพรรณ   กมเลศรังสรรค์ครูคศ.3คณิตศาสตร์
2นางสมทรง   ยาสุขครูคศ.3คณิตศาสตร์
3นางสุภา   ดีมีครูคศ.3คณิตศาสตร์
4นางสาวรัชดาภรณ์   ศรีจันทร์ครูคศ.3คณิตศาสตร์
5นางสาวผุสดี   กล่อมวงษ์ครูคศ.3คณิตศาสตร์
6นางสาวนุชนาฏ   มีทองครูคศ.3คณิตศาสตร์
7นางสาวกุสุมา   แย้มครวญครูคศ.3คณิตศาสตร์
8นางสาวณิชชาพัณณ์ ฉิมมาครูคศ.2คณิตศาสตร์
9นางสาวมินตรา   ฉิมมาครูคศ.2คณิตศาสตร์
10นางสาวน้ำฝน   จันทะราชครูคศ.1คณิตศาสตร์
11นางอาภามาส   อุษณรัสมีครูคศ.1คณิตศาสตร์
12นายรักกิจ   ช้างจั่นครูคศ.1คณิตศาสตร์
13นางสาวอรณิชา   พานทองครูคศ.1คณิตศาสตร์
14นางสาวเบญจรัตน์   บุญลือครูคศ.1คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระดับวิชาเอก
1นายวัชรพงศ์   มีศรครูคศ.3พลศึกษา
2นายจักรกฤช   เจิมปลั่งครูคศ.3พลศึกษา
3นายณัฐพงศ์  ตั้งประดิษฐครูคศ.2พลศึกษา
4นายศาสตรา   อุยยะพัฒน์ครูคศ.1พลศึกษา
5นางสาวปัทมาภรณ์  เผ่าสาครูครูผู้ช่วยสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระดับวิชาเอก
1นายสนธิ   ติระสาครูคศ.1เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2นางธัญญ์ฐิตา   พันธุ์นวลครูคศ.3เกษตรศาสตร์ศึกษา
3นายสมมารถ  ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์ครูคศ.3เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
4นายธีระ   สุทธิครูคศ.3ธุรกิจการศึกษา
5นางนาถอนงค์  ทสะสังคินทร์ครูคศ.3เทคโนโลยีอาหาร
6นายอุทัย   บึงไสย์ครูคศ.2คณิตศาสตร์
7นางสาวรัชณี   ปิ่นสุขครูคศ.2จิตวิทยาและการแนะแนว
8นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์ครูคศ.2เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
9นางสาวชินตา เปลี่ยนอร่าม ครูครูผู้ช่วยคหกรรมศาสตรศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระดับวิชาเอก
1นายเอกชัย   นุใจมาครูคศ.2ศิลปศึกษา
2นางมะลิวรรณ   ฤทธิ์รอดครูคศ.3ดุริยางคศาสตร์ไทย
3นางศิริวรรณ   สมสกุลครูคศ.3นาฎศิลป์
4นางมัทนพร   เลิศวีรศิลป์ครูคศ.3ดนตรีไทย
5นายปกาศิต   เรี่ยมสุวรรณครูคศ.2ดนตรีศึกษา
6นายชัยธวัช  อินเมฆครูครูผู้ช่วยดนตรีศึกษา

พนักงานธุรการ

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระดับวุฒิวิชาเอก
1นางปัทมา  เปรมทองพนักงานธุรการส 3ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ธุรการ – พนักงานราชการ

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระดับวุฒิวิชาเอก
1นางวรนุช แสงมณีพนักงานราชการ
2นางสาวคนึง เพชรคงเจ้าหน้าที่ธุรการ

นักการภารโรง

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระดับวุฒิวิชาเอก
1นายพิศัลย์  นาคอ่อนงานสีช 4ป.6


ออกแบบโดย dsite.in.th