พระบรมราโชบายด้านการศึกษา รวบรวมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี


พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ ในหลวงรัชกาลที่ 10พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9หลักการทรงงาน ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ ในหลวงรัชกาลที่ 5ออกแบบโดย dsite.in.th