วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการศึกษา   ตามมาตรฐานสากล   บนพื้นฐานคุณธรรม


พันธกิจ

1. ส่งเสริมระบบการบริหารงาน ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่ความเป็นสากล
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
5. ส่งเสริม พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย ทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์

1. นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลาการทางการศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดี
4. จัดสื่อและแหล่งเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง จิตอาสา


เอกลักษณ์

สร้างคนดี สู่สังคม


คำขวัญ

คุณธรรมดี วิชาการเด่น เน้นความพอเพียง


นโยบายและจุดเน้น

นโยบาย
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. การบริหารจัดการ
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ ICT
4. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. พัฒนาระบบคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
จุดเน้น
1. การนิเทศการเรียนการสอน
2. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
3. การดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ออกแบบโดย dsite.in.th