ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ 1 นางสาวคนธรส หาแก้ว ม4/1
ที่ 2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทับจีน ม4/3
ที่ 3 นางสาวลลิตภัทร คำบาง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่ 1 นางสาวหนึ่งฤทัย จุเรศ ม.5/6
ที่ 2 นางสาวพัชร์หทัย จุ้ยเอี่ยม ม.5/5
ที่ 3 นางสาวกนกนิภา ชัยสิทธิ์ ม.5/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ 1 น.ส.ณัฐธิดา พึ่งศิลป์ ม.6/7
ที่ 2 น.ส.จิตสุภา ไทยวิจิตร ม.6/3
ที่ 3 น.ส.ชลันธร อิ่มเปีย ม.6/1

ออกแบบโดย dsite.in.th