ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ปัญหาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายวินัย ยุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ผู้เข้าแข่งขันได้แก่

ทีมที่ 1
นายภูริณัฐ ท้วมเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายธนายุต ทองเนียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นายธนวัฒน์ ทองหล่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

ทีมที่ 2
นางสาวชลธิชา เรี่ยมจำปา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นางสาวณัฐณิชา เพชรสิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวฐิตานันท์ ลอยแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2


ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวพิชามนต์ จันทวาศ และนางสาวชุลีกร งามสนอง ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ออกแบบโดย dsite.in.th