เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ออกแบบโดย dsite.in.th