โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/4 เพื่อให้นักเรียนได้จุดประกายความคิดและความสนใจใฝ่เรียนในด้านวิทยาศาสตร์ เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีทั้งหมด 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานฟิสิกส์ ฐานเคมี ฐานชีววิทยา ฐานโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ และฐานคอมพิวเตอร์ (หุ่นยนต์)
ออกแบบโดย dsite.in.th