เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน การดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน การดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมทั้งรับนโยบายการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 4 ด้าน และกิจกรรมการเรียนรู้ โคก หนอง นา ศาสตร์พระราชา ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการได้เรียนเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม เปิดหอประวัติศาสตร์บางมูลนาก”ออกแบบโดย dsite.in.th