พิธีอำลานักเรียน ของข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 22 กันยายน 2566 งานสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา และนักเรียน ดำเนินกิจกรรม “พิธีอำลานักเรียน” ของข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2566 ได้แก่

นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

นางขวัญเรือน ภู่ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัชรีรัตน์ วิบูลย์กุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ออกแบบโดย dsite.in.th