อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ของโทษและพิษภัยของยาเสพติด”

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ของโทษและพิษภัยของยาเสพติด” โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้กล่าวให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพสิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อจิตใจให้กับนักเรียนเป็นเด็กและเยาวชนที่ไม่ใช้ยาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการยาเสพติดจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางมูลนาก และเจ้าหน้าที่พยาบาลจากกลุ่มจิตวิทยาและยาเสพติดโรงพยาบาลยางมูลนาก โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง ตามระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย

ออกแบบโดย dsite.in.th