กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ชาวชมพู-ฟ้า “ต่อสายรหัส” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ “ต่อสายรหัส” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ดำเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชมพู-ฟ้า ได้แลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตในรั้วมัธยม การวางแผนการศึกษาต่อ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา และครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายควบคุมและดูแลตลอดการดำเนินกิจกรรม

ออกแบบโดย dsite.in.th