กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการความปลอดภัยของการเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้ นางกฤษณา สุวิเชียร รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิด กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการความปลอดภัยของการเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับผู้ขับขี่รถประจำทางรับส่งนักเรียน จัดโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไปวิทยากรบรรยายโดย นางสุนิดา มั่นต่าย หัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอําเภอโพทะเล ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาออกแบบโดย dsite.in.th