มุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 แด่

นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

นางขวัญเรือน ภู่ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัชรีรัตน์ วิบูลย์กุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมออกแบบโดย dsite.in.th