การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหอประวัติศาสตร์บางมูลนาก ครั้งที่ 3

ในวันที่ 17 กันยายน 2566 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหอประวัติศาสตร์บางมูลนากโดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมเข้าร่วมได้แก่

  • นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม
  • นางฐิตารีย์ อินทร์ตาแสง วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
  • นายหัฏฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอบางมูลนาก
  • รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • นายพร ปั้นเพ็ง รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
  • นายมานะ วุฑฒยากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด
  • นางกมลลักษณ์ บัวจับ ผู้ประสานงานวัฒนธรรมประจำอำเภอบางมูลนาก
  • นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานกรรมกาาสถานศึกษาขันพื้นฐาน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
  • และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื่องด้วยโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้ดำเนินกิจกรรมหอประวัติศาสตร์บางมูลนาก ตามดำริของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมเรื่องราวความภาคภูมิใจของชาวบางมูลนาก และใช้สำหรับจัดนิทรรศการถาวรนิทรรศการมีชีวิตและ นิทรรศการหมุนเวียน แสดงประวัติอำเภอบางมูลนากตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของอำเภอบางมูลนาก

ออกแบบโดย dsite.in.th