แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ในทักษะด้านการพูด HSKK

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ในทักษะด้านการพูด HSKK ซึ่งเป็นการทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก โดยเป็นการสอบข้อเขียนและการพูดที่ทดสอบในด้านทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีการดำเนินการจัดสอบโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) กระทรวงศึกษาธิการประเทศจีน โดยจัดสอบ ณ สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

นักเรียนที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับที่ 3 และ HSKK ระดับต้น จำนวน 3 คน
นางสาวแพรวพรรณ เกิดยิ้ม ม.6/6
นางสาวสุรินยา สุ่มแช่ม ม.6/5
นางสาวกมลวรรณ ทับวัน ม.6/7

นักเรียนที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับที่ 1 จำนวน 15 คน
นางสาวเบญจภรณ์ ธรรมปรีชา ม.6/5
นางสาวณัฏธิดา พึ่งศิลป์ ม.6/7
นางสาวเมธาวี นาควาด ม.6/5
นางสาวธิดารัตน์ จันทวงศ์ ม.6/5
นายนรบดี ศรีวาจานะ ม.6/5
นายชัยวัฒน์ เขตกรรม ม.6/5
นายธัญธร ทรัพย์สม ม.6/5
นายพีรยุทธ ขันมาก ม.6/7
นายจิราธิวัฒน์ ยังเหลี่ยม ม.6/7
นายพชรดนัย นิ่มเจริญ ม.6/5
นางสาวอมรรัตน์ วรรณศรี ม.6/5
.นางสาวนฤมล อินบึง ม.6/6
นายศุภกิตติ์ ทองแจ่ม ม.6/5
นายกฤษฎา รักดี ม.6/5
นางสาวนริศรา ศรีอาวุธ ม.6/5


ออกแบบโดย dsite.in.th