แสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เนื่องในโอกาสช่วยเหลืองานกิจกรรมสังคม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เนื่องในโอกาสช่วยเหลืองานกิจกรรมในงานวันนวมินทรมหาราช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 และวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

จีรเดช ศรีบรรเทา
วัชรพงศ์ แสงสุวรรณ
สรายุทธ เกตุวงษ์
ฟ้าใส สาลีฟอง
จุฑามณี แสงเทียรมงคล
ธนธรณ์ จันทร์เอี่ยม
อนุสิษฐ์ นาสะกาดนพนิธิ
สิรวิชญ์ เเสงลพ
พัทธวิทย์ คุ้มเวช
กฤษฎา รักดี
ไพฑูรย์ แฟงฟ้อย
ปฤญจ์ แท่งทอง
พิยดา สวนดอน
ปิยพร พ่วงอยู่
ญาณพัฒน์ หนูวงษ์
ชัยวัฒน์ เขตกรรม
เพียงลดา สุขฤกษ์
เฉลิมพล ฟักเขียว
รติภูมิ ช้างเนียม
ปฐวี รอดอ่วม
ศิริวรรณ เบี้ยวอุ้ย
วรัญญา ผ่องแผ้ว
ศิรภัสสร ยี่หล่ำ
เพียงลดา สุขฤกษ์
จุฑามณี แสงเทียรมงคล
เฉลิมพล ฟักเขียว
ณัฏฐ์ชานนท์ วงษ์ตระหง่าน
ฐิตากร พูนเพิ่ม
อาริสา จันเข็ม

ออกแบบโดย dsite.in.th