รายงานผลการดำเนินงานการสร้างหอประวัติศาสตร์บางมูลนาก พิพิธภัณฑ์บางมูลนาก

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเกรียงไกร มีสายมงคล กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิ นางวันทนีย์ บุญจันทร์ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนสอนของโรงเรียน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เรื่องโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม การสร้างหอประวัติศาสตร์บางมูลนาก พิพิธภัณฑ์บางมูลนาก อันประกอบด้วยข้อมูลงานวิจัย 10 ตำบลในอำเภอบางมูลนากและหลักสูตรท้องถิ่น ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

ออกแบบโดย dsite.in.th