แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ และผ่านการประเมินครูผู้ช่วย

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้แก่
นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์
นางสาวพรทิพย์ อ่อนชูศรี

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้แก่
ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูนพรัตน์ ทสะสังคินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้แก่
ครูวรพจน์ ตระการศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูนิภาดา แย้มพิกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูสุจิตรา แสงจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูลลิตา แสงรงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วิทยฐานะครู ได้แก่
ครูสโรชา มาลี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ออกแบบโดย dsite.in.th