แสดงความยินดีกับคุณครูสถาพร นิยม และคุณครูศุภกรณ์ เพิ่มพูล

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูสถาพร นิยม ครูกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ และคุณครูศุภกรณ์ เพิ่มพูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

และแสดงความยินดีกับคุณครูศุภกรณ์ เพิ่มพูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับรางวัลดีมาก การประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปี 2565 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Thesis & Independent Study Innovation Award 2022 for Graduate Students of Naresuan University)

    ออกแบบโดย dsite.in.th