สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาพิจิตร ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ระหว่าง วันที่ 20 – 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.381ทอง71. เด็กชายธีรัช   ต้นจันทร์
 
1. นางเนาวรัตน์   สิงห์จันทร์
 
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.676เงิน91. นางสาวนฤมล   อัยจักร์
 
1. นางสาวกาญจนา   แสงสุวรรณ
 
3ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.356เข้าร่วม161. เด็กหญิงพิมญดา   ชัยนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประวีณา   วิริต
 
4ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.672เงิน51. นางสาวฉันท์ชนก   ฉิมวรรณ
 
1. นางสาววิลาวรรณ   คงสิบ
 
5ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.367.5ทองแดง81. เด็กหญิงทิพพยา   เขตต์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประวีณา   วิริต
 
6ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.682ทอง41. นางสาวกรวรรณ   นุชเทียน
 
1. นางขนิษฐา   ทองแจ่ม
 
7ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.380.8ทอง81. เด็กหญิงชนาธินาถ  สมณะ
 
1. นางสาววรรณวนัช  ศรีแก้ว
 
8ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.682.4ทอง61. นางสาวคนธรส   หาแก้ว
 
1. นางธัญศญา   บูรพา
 
9ภาษาไทยสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-ม.367.5ทองแดง71. เด็กชายเตชิต   เล็กสอาด
 
1. นายเฉลิมพันธ์   ธีระสมบูรณ์
 
10ภาษาไทยสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.4-ม.675เงิน41. นางสาววิภาดา   สงทอง
 
1. นางกองแก้ว   จุลพันธ์
 
11ภาษาไทยเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.381.66ทอง81. เด็กหญิงศิรประภา   ศรีคำพา
 
1. นางขนิษฐา   ทองแจ่ม
 
12ภาษาไทยเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.4-ม.685.75ทอง81. นางสาวเอื้อสกุล   มะโนสา
 
1. นางกองแก้ว   จุลพันธ์
 
13ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.384ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงสิรินทรา   ซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงสุกานดา   มีรัตน์
 
1. นายธนาภัทร  จินดา
 
14ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.60เข้าร่วม1. นางสาวชนิดาภา   นาคสุข
2. นางสาวอัญชิษฐา   ชมภูพันธ์
 
1. นางสาวลลิตา   แสงรงค์
 
15ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.388.41ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงณัฐภัสสร   หว่างพัด
2. เด็กหญิงปวันรัตน์   ณ ลำปาง
 
1. นายเฉลิมพันธ์   ธีระสมบูรณ์
 
16ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.689.78ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวภัคนันท์   กล่ำทัพ
 
1. นายพีระวัฒน์   วิบูลย์กุล
 
17คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.365ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงนภัสนันท์  คลังเพ็ชร์
 
1. นางสุภา  ดีมี
 
18คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.673เงิน41. นายณัฐภัทร  จังอินทร์
 
1. นางสาวกุสุมา  แย้มครวญ
 
19คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.384ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายจิรโชติ  กลันทกพันธุ์
2. เด็กชายรัฐนันท์  ชุมอภัย
3. เด็กหญิงเทวิกา  โตสุวรรณ์
 
1. นางสุภา  ดีมี
2. นายรักกิจ  ช้างจั่น
 
20คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.683.4ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายธนวัฒน์  แก้วปรีชา
2. นางสาวนลินนิภา  สุขเจริญ
3. นายปภังกร  เถาว์แล
 
1. นางอาภามาส  อุษณรัสมี
2. นางสาวผุสดี  กล่อมวงษ์
 
21คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.370.3เงิน71. เด็กหญิงกรวรรณ  ปานศรี
2. เด็กชายปกรณ์พัฒ  พึงไชย
3. เด็กหญิงรุจิราพร  เสริมเผือก
 
1. นางสุภา  ดีมี
2. นายรักกิจ  ช้างจั่น
 
22คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.666.2ทองแดง41. นางสาวกานต์พิชชา  พงศ์หิรัญขจร
2. นายธนาธรณ์  จันทร์เอี่ยม
3. นายวชิรา  พรหมอยู่
 
1. นางอาภามาส  อุษณรัสมี
2. นางสาวผุสดี  กล่อมวงษ์
 
23คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.380ทอง41. เด็กชายณฐกร  ชอบรักษ์ฉันท์
2. นางสาวปรีณาพรรณ  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสาวณิชชาพัณณ์  ฉิมมา
2. นางสาวมินตรา  ฉิมมา
 
24คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.660.5ทองแดง61. นางสาวชนัญชิดา  สมประสงค์
2. นายศุภกร  ศรีจันทร์
 
1. นางวลัยพรรณ  กมเลศรังสรรค์
2. นางรัชดาภรณ์  ศรีจันทร์
 
25คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.388ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายเกียรติพงษ์  ผ่องผิว
 
1. นางสมทรง  ยาสุข
 
26คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.696ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวณุศา  นาคุณ
 
1. นางสาวผุสดี  กล่อมวงษ์
 
27คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.398ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายดวงบุญ  บุญตา
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  อินทรมณเฑียร
 
1. นางสาวน้ำฝน  จันทะราช
2. นางสมทรง  ยาสุข
 
28คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.679เงิน81. นายภูมิรพี  จิอู๋
 
1. นางสาวนุชนาฏ  มีทอง
 
29คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.383.5ทอง41. เด็กหญิงณัฐพัชร  คำแผลง
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  บุญลือ
 
30คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.699ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวอัครชา  ขำวงษ์
 
1. นางสาวนุชนาฏ  มีทอง
 
31คณิตศาสตร์การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.372เงิน101. เด็กชายนริศร์  ปาลี
 
1. นางสาวอรณิชา  พานทอง
 
32วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.385.8ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกฤติกานต์  สุระสมบัติพัฒนา
2. เด็กชายจีระสิทธิ์   เรืองมาลัย
3. เด็กชายรพีพล   เถื่อนคำ
 
1. นางก่อฉัตร   วารินสะอาด
2. นางสุวนันท์  วงศ์อนุ
 
33วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.681.55ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวกรยา  นัยธนิช
2. นางสาวพิชญา  พุ่มเรือง
3. นายอัครชัย  พิศอ่อน
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสงจันทร์
2. นางสาวนิภาดา  แย้มพิกุล
 
34วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.678.8เงิน41. นางสาวธาวินันต์   บุญผึ้ง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  วรรณศรี
3. นายสิรวิชญ์   คำแผลง
 
1. นางสาวดวงพร  พุ่มจำปา
2. นางสาวปรียาภรณ์   พุ่มจำปา
 
35วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.686.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายธนวัฒน์  บุญประเสริฐ
2. นายวรวรรธน์   จุลพันธ์
3. นายอรรถวิท  สร้อยกูล
 
1. นายพงษ์เทพ   สุระสมบัติพัฒนา
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
36วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.389.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงชนาพร  ยิ้มกล่ำ
2. เด็กชายพชรพล  ดีมี
3. เด็กหญิงพิมรภัทร   ปกป้อง
 
1. นางสาวศริญา   คุรุเจริญ
2. นางนันทวัน   หงสไกร
 
37วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.688ทอง41. นายฟ้าใส   สีแดง
2. นายรณชัย   มาตย์เฮือง
3. นายอรรธพล   บุญโต
 
1. นางวราภรณ์   วรเลิศ
 
38วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.695ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายจีระกานต์   พัฒนสิริบุญ
2. นายจีรเดช  ศรีบรรเทา
 
1. นายวีรชิตพงศ์   พิศอ่อน
 
39สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.386.8ทอง41. เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนเศรณี
2. เด็กหญิงกษิตานันท์  กลางสอน
3. เด็กหญิงญาณิศา  เสลารัตน์
4. เด็กหญิงประภัสสร  วงษ์แดง
5. เด็กหญิงรัชวิน  คำมี
 
1. นางสาวชุลีกร  งามสนอง
2. นางสาวสิริรัตน์  ชูสุข
 
40สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.690.33ทองชนะเลิศ1. นางสาวชินจิรารัตน์  อาจธัญกิจ
2. นางสาวพรพิพัฒน์  แสงเอี่ยม
3. นางสาวพิมพ์ชนก  อยู่เย็น
4. นางสาวภาสินี  ทองแจ่ม
5. นางสาววรปริยา  บุญก๊อก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองแจ่ม
2. นายศุภกรณ์  เพิ่มพูล
 
41สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.385.6ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงกัลยกร  เมืองฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ขันทอง
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วกุล
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เอี่ยมวงษา
5. เด็กหญิงเกื้อกูล  จิตรเกื้อกูล
 
1. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
2. นางบัณฑิตา  รัตนวราหะ
 
42สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.691.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจิราพร  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวพิชญา  เฉื่อยฉ่ำ
 
43สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.389.25ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงปริยาภัทร  โตหรั่ง
2. เด็กชายศุภากร  เถาว์แล
 
1. นางกฤษณา  สุวิเชียร
2. นายปฏิญญา  วิเศษ
 
44สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.682.5ทอง51. นายธนกฤต  สิงห์สง่า
2. นางสาวโภคิยา  มีอุสาห์
 
1. นางสาวพูนเพ็ญ  โคตรสาขา
2. นางสาวพิชามนต์  จันทวาศ
 
45สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.692.25ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก่นทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิยม
3. เด็กหญิงประภาวดี  เรืองวงศ์
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  ทับทอง
5. เด็กหญิงวิสุตตา  คำบุญเหลือ
6. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เสนอบ
 
1. นางบุญก้าน  ต่อมยิ้ม
2. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
3. นางสาวพิชญา  เฉื่อยฉ่ำ
 
46สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.691.4ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงกุลวรินทร์  วินทะไชย
2. เด็กหญิงชนันรัตน์  บุญจิตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุขจิตร
4. เด็กหญิงธันยาวรรธน์  การกิ่งไพร
5. เด็กหญิงภาวิตา  พูลสละ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์   ลือวิชะนะ
7. เด็กหญิงมนัสพร  ลือวิชะนะ
8. เด็กหญิงสุธาสินี  เรืองรอง
9. เด็กหญิงสุภาวดี  แจ่มแจ้ง
10. เด็กหญิงอาภาภัทร  สุขเปีย
 
1. นายวัชรพงศ์  มีศร
2. นางสาวปัทมาภรณ์  เผ่าสา
3. นายพงศ์ภัชชา  กุลเมธีปาลศิริ
 
47สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.378เงิน101. นางสาวพรรณภัทร  กุลทนันท์
2. นายอภิรักษ์  เหล่าเขตกิจ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เผ่าสา
2. นายพงศ์ภัชชา  กุลเมธีปาลศิริ
 
48สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.662ทองแดง251. นางสาวนางสาวปิ่นปินัทธ์  ปิ่นประเสริฐ
2. นางสาวประภาสิริ  คล้ายทับ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เผ่าสา
2. นายวัชรพงศ์  มีศร
 
49ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.688ทอง61. นายกันตพงศ์  ปกสุข
 
1. นายเอกชัย  นุใจมา
 
50ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.686ทอง71. นางสาววิรินทร์ลดา    เหง่าสี
 
1. นายเอกชัย  นุใจมา
 
51ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.685ทอง91. นางสาวชนิดาภา  นาคสุข
 
1. นายเอกชัย  นุใจมา
 
52ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.682ทอง41. นางสาวอังคณา  คำมี 
 
1. นายเอกชัย  นุใจมา
 
53ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.665ทองแดง171. นางสาวกชพร  คงยัง
 
1. นายเอกชัย  นุใจมา
 
54ศิลปะ-ดนตรีการประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.690.8ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายกรวิษญ์  มั่นรักคง 
2. นายณัฐริฎา  เพชรสวัสดิ์ 
3. นายณัฐวุฒิ  สิทธิ์ทอง 
4. นายนราธิป   วันลพ 
5. นางสาวปิยณัฐ   ทองจุล 
6. นายพงศกร  นามวงษ์ 
7. นายภานุวัฒน์   ประจัน 
8. นางสาวรวิสรา  เฉยโพธิ์
9. นางสาวศรัญญา  ฉากงาม
10. นายอิทธิกร  อ๊อดหมี 
11. นายเกียรติชาย  โพธิ์เเก้ว
12. นายเกียรติภูมิ  ศรีรักษ์ 
 
1. นายชัยธวัช   อินเมฆ
2. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
55ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.692ทองชนะเลิศ1. นายปภาวิชญ์  มีคุณ
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
56ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.694ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายณภัทร  คำรักษ์
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
57ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.393.6ทองชนะเลิศ1. เด็กชายจิรวัฒน์  หอมบุญ
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
58ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6-11. นางสาวพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
59ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.680.4ทองชนะเลิศ1. นางสาวณฐา  สุขหร่อง
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
60ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.684.9ทองชนะเลิศ1. นางสาวสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
61ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.384.8ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  คร้ามอยู่
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทสะสังคินทร์
 
62ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.696.4ทองชนะเลิศ1. นายนิรวิทย์   เอี่ยมคุ้ย
 
1. นายประวิทย์  นิลวิลาศ
 
63ภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.384.4ทอง41. เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เขียวขำ
2. เด็กหญิงกันยกร  ขำเขียว
3. เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ใจบุญ
4. เด็กหญิงปัญจน์สิริ  อรุณเจริญยิ่ง
5. เด็กหญิงอิงวิกานต์  สรลักษณ์ลิขิต
 
1. นางสาวอารีย์  เเสงพระเวช
2. นางกุลิสรา  อุ่นเจริญ
 
64ภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.683.6ทอง61. นายชัยวัฒน์  เขตกรรม
2. นายธัญธร  ทรัพย์สม
3. นางสาวพัชร์หทัย  จุ้ยเอี่ยม
4. นางสาวเบญจภรณ์  ธรรมปรีชา
5. นางสาวเมธาวี  นาควาด
 
1. นางสาวอารีย์  เเสงพระเวช
2. นางกุลิสรา  อุ่นเจริญ
 
65ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.368.5ทองแดง111. เด็กหญิงชนกานต์  อินทโชติ
 
1. นายสถาพร  นิยม
 
66ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.694.75ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวกนกพร  สุทธิ
 
1. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
 
67ภาษาต่างประเทศการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.376เงิน101. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  รอดเรืองฤทธิ์
 
1. นายเอกวุฒิ  ทสะสังคินทร์
 
68ภาษาต่างประเทศการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.690ทอง51. นางสาวพิชยา  ทองอำไพ
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  สุขแสวง
 
69ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.391.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงพรนภา  สุไลมาน
2. เด็กหญิงอัฏฐกาญจน์  ศรีสนธิ์
 
1. นางสาวอารีย์  เเสงพระเวช
2. นางกุลิสรา  อุ่นเจริญ
 
70ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.662.75ทองแดง71. นางสาวธิดารัตน์  จันทวงศ์
2. นายเทวินส์  มั่นรักคง
 
1. นางสาวภัทรภร  วาณิชธนากุล
2. นางสาวอารีย์  เเสงพระเวช
 
71ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.385ทอง151. เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงทน
2. เด็กหญิงอชิรญา  กลิ่นชาติ
 
1. นางญาณิศา  พานิชสกุลชัย
2. นางกัญญา  ศรีทองสุข
 
72ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.674เงิน181. นายนฤเบศ  ยาศรี
 
1. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
73ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.664.33ทองแดง41. นางสาวสุพรรษา  เฑียรทอง
2. นางสาวแพรวพรรณ  เกิดยิ้ม
 
1. นางกุลิสรา  อุ่นเจริญ
2. นางสาวอารีย์  เเสงพระเวช
 
74ภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.693.25ทองชนะเลิศ1. นางสาวกฤษฎาพร  สายเเวว
2. นางสาวทิพยาภรณ์  อ่อนศรี
3. นางสาวรวิสรา  สมบูรณ์สงค์
4. นางสาวรังสิกานต์  จันทบาล
5. นายรัตนากร   แก้วเกตุ
 
1. นางสาวณัชชา  สังข์หิรัญ
2. นางสาวณัฐณิชา  ทองสัมฤทธิ์
 
75ภาษาต่างประเทศการคัดตัวอักษรจีน ม.1-ม.391.25ทอง41. เด็กหญิงณชนก  พันธุ์ส้ม
 
1. นางสาวสโรชา  มาลี
 
76ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.692ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวสุรินยา  สุ่มเเช่ม
 
1. นางสาวอารีย์  เเสงพระเวช
 
77กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.394.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงจิตาภา   เอี่ยมแก้ว
2. เด็กหญิงมณทกานต์   จุลพันธ์
3. เด็กหญิงหทัยชนก   ช่วยอุระชน
 
1. นางสาวกาญจนา   แสงสุวรรณ
 
78กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.688ทอง51. นางสาวฐิติกานต์  กล้าหาญ
2. นางสาวฐิติวรรณ   ทองเงิน
3. นางสาวสุพรรษา   เนียมเรือง
 
1. นางธัญศญา  บูรพา
2. นางกองแก้ว  จุลพันธ์
 
79กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.681ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายณัฐพงษ์  หว่างกล่อม
2. นางสาวพรพรรณ  ทั่งถิ่น
3. นางสาวพิมพิศา  บุตรศรี
 
1. นางสาววรรณวนัช  ศรีแก้ว
 
80คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.685ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายกิตติกร  เกตุหอม
2. นายนันท์นภัส  วงศ์พรภักดี
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
81คอมพิวเตอร์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.683.4ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายกาลัญญู  เพียรเส็ง
2. นายนราวิชญ์  จันทสาน
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
2. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
 
82คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.380ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงปาริชาต  สังข์เอี่ยม
2. เด็กหญิงวรดา  ภู่น้อย
3. นางสาวเขมฐินี  บุญจิตร
 
1. นายวรพจน์  ตระกานศิริ
2. นางบัณฑิตา  รัตนวราหะ
 
83คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.680ทองชนะเลิศ1. นายชยพล  หวังวรภิญโญ
2. นายชัยพัฒน์  จันทร์มาทอง 
3. นายพิพัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นายวรพจน์  ตระกานศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
84คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6-11. นายคณพศ  คงเสมา
2. นางสาวคณิตา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
2. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
85คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.392.4ทองชนะเลิศ1. เด็กชายจิรัฏฐ์  พรมหาร
2. เด็กชายภูมิภัทร  จันทสาน
 
1. นางบัณฑิตา   รัตนวราหะ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
86คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.692.2ทองชนะเลิศ1. นายนิติภูมิ  คำเส็ง
2. นางสาวปราณปรียา  ดียิ้ม
 
1. นายวรพจน์  ตระกานศิริ
2. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
 
87คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายธิวานนท์  พร้อมทองคำ
2. เด็กชายอัครชัย  อ่อนชุ่ม
 
1. นางบัณฑิตา  รัตนวราหะ
2. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
 
88คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.681ทอง41. นายกรวิชญ์  กลางสวัสดิ์
2. นายกันตพงศ์  ปกสุข
 
1. นายวรพจน์  ตระกานศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
89คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.675เงิน61. นางสาวภัทรวดี  บุญทัน
2. นางสาววณิชญา  ทีสี
 
1. นายวรพจน์  ตระกานศิริ
2. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
 
90คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.392.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงเทพสิริ  ทับจีน
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. นางบัณฑิตา  รัตนวราหะ
 
91หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.697ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายชัยภัทร  กลั่นหวาน
2. นายวชิรวิทย์  ฉ่ำพงษ์
3. นายสรกิจจ์  ยมจันทร์
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
92หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.398ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงณิชานันท์  ยศมา
2. เด็กชายทัศน์พล  ฉลาดแพทย์
3. เด็กหญิงบุษดี  ศิริพิจิตรนุกูล
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
93หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.690ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายณัฐพล  พวงนาค
2. นายศุภกร  อินทร์กรรณ์
3. นายศุภฤกษ์  อินทร์กรรณ์
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
94การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.389.33ทอง41. เด็กหญิงธันยวีร์  จิอู๋
2. เด็กหญิงปุณยาพร  พันกลิ่น
3. เด็กหญิงวริศรา  พึ่งเทียร
 
1. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
2. นายอุทัย  บึงไสย์
 
95การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.692.2ทองชนะเลิศ1. นายกิตติวัฒน์  แสนคำ
2. นางสาวพรวิภา  คงวิหาร
3. นางสาววัจนารัตน์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
2. นายอุทัย  บึงไสย์
 
96การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.687.33ทอง51. นางสาวณภัทร  ปานศรี
2. นางสาวณัฐกมล  ฉ่ำเพียร 
3. นางสาวปทุมรัตน์  แตงเล็ก
 
1. นางนาถอนงค์  ทสะสังคินทร์
2. นางสาวชินตา  เปลี่ยนอร่าม
 
97การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.693.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวขวัญศมน  เตี๋ยวประสงค์
2. นางสาวณัฐชา  เกตุตันเจริญ
3. นางสาวนิชนันท์  ชูยุทธ
 
1. นางนาถอนงค์  ทสะสังคินทร์
2. นายสนธิ  ติระสา
 
98การงานอาชีพการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.696.33ทองชนะเลิศ1. นางสาวกนกนิภา  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวญาดาวดี  สังครุฑ
3. นางสาวพิชญธิดา  ปรียาจิตร์
 
1. นายสมมารถ  ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
2. นางสาวน้ำฝน  จันทะราช
ออกแบบโดย dsite.in.th