กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (นักเรียนอาสาพยาบาล) สำหรับแกนนำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความรู้ประสบการณ์และความชํานาญเป็นอย่างดีเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องในกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที่ระหว่างการรอความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรือระหว่างรอการส่งต่อโรงพยาบาลในกรณีการเจ็บป่วยขั้นรุนแรง ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมจํานวน 190 คน ณ หอประชุมเพชรชมพู

ออกแบบโดย dsite.in.th