กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในงานมีการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน คือ
1) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น
2) เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย

ออกแบบโดย dsite.in.th