พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา พร้อมสร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันการศึกษา กตัญญู รู้คุณ และการก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีแหล่งเงินทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้ของโรงเรียน ประกอบกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีจิตเมตตา บริจาคเงินทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน

ในปีการศึกษา 2567 มีนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขทุนการศึกษา(รอบที่ 1) รวมทั้งสิ้น 195 ทุน มูลค่า 331,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้ พระครูวิเศษชินทัต, คุณบรรจง พงษ์ประเสริฐ, ผู้อำนวยการปัญญา บุญคง, ผู้อำนวยการสกาวเดือน นุใจมา, รองผู้อำนวยการวัชรพันธ์ มีศร, รองผู้อำนวยการเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์, เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา, ครอบครัว มีสายมงคล (ลุงกุ้ง), คุณชัชชัย ทองแจ่ม, ศิษย์เก่า รุ่น 21, คุณณภัทร ว่องวรกิจ, คุณกิ่งกาญจน์ เกตุชั่ง, ศิษย์เก่า ม.รุ่นแรก 23/26, คุณเมธาวรินทร์ เอี่ยมชู, คุณวรษา จักกายชวดล, คุณศรีสุรางค์ ตันติวงษ์, คุณณัฐณิชา จารุสกุลอารียกุล, คุณศิริพร อัตตระมงคล, นางสาวกัลยากร ปกรโณดม, บริษัท เอสดับเบิ้ลยูดรัก 2542 จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฟาร์มาซี, คุณอภิสิทธิ์ เวชคุณานุกูล, คุณกวิสรา จารุสกุลอารียกุล, คุณจตุรงค์-คุณพรทิพย์ จารุสกุลอารียกุล, กลุ่มเปี่ยมสุข, หจก.อโนทัย ปิโตเลียม (ปั้มบางจาก), คุณกนกวรรณ ถาวรกูล, คุณนวรัตน์ ฉัตรธรรมชัย, สิบตำรวจเอกกันตพัฒน์ ภู่ทอง, คุณมณฑกานญจน์ ปิติปฐมพงศ์, คุณปิยนันท์ ใจใหญ่, คุณครูสมคิด พิศวง, คุณครูบุญก้าน ต่อมยิ้ม, คุณครูณุธิดา สิบหยอม, คุณครูมินตรา ฉิมมา, คุณครูพงศ์ภัชชา กุลเมธีปาลศิริ, คุณครูณิชชาพัณณ์ ฉิมมา, คุณครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์, คุณเกรียงไกร เกล็ดจีน, คุณสุทธิชัย สุทธิอาคาร, คุณครูนนทศักดิ์ ศรีน่วม, คุณครูณัฐนันท์ อ่อนอ้าย, คุณครูก่อฉัตร วารินสะอาด, นางสาวพรรณทิพย์ ใบทองคำ, นางสาวรวิปรียา ศิลปคุณ, คุณครูศิริเพ็ญ ธัมมิกะกุล, คุณจีรนันท์ ประจำตนสวัสดิ์, เพื่อนภูมิ 22, คุณครูอารีย์ แสงพระเวช, คุณครูขนิษฐา ทองแจ่ม, เพื่อนภูมิรุ่น 29/32, คุณนิธิวดี แท่งทอง, นายสุรศักดิ์ นิ่มวิลัย, นางวิไลรัตน์ สุจริตชาติ, คุณฐาณัชชา อุนะพำนัก, คุณศิริยา ศิริฐานนท์, กองทุนคุณแม่กิมลุ้ย เล็กชูผล, คุณคิตติมา เล็กชูผล, คุณกิติยรัตน์ โรจน์ธนพิบูล, คุณประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมพันธุ์, คุณอุไรวรรณ กลิ่นห้าวหาญ, คุณอุบลรัตน์ จันทรังษ์, คุณรัชตา นิธิเดชพิมล, คุณไชยพัฒน์ยศ พงษ์ไทย, คุณโอภาส วรเลิศ, ทุน 6/3 ปีการศึกษา 2532, คุณอาคมณ์ คำทา และ นางเสาวรี คำทา, เพื่อนภูมิ 34, คุณครูทิพย์วรรณ นามโสวรรณ, คุณครูศิริวรรณ สมสกุล, นางสุพรรณี มีศร, คุณครูกุสุมา แย้มครวญ, คุณครูภัทรนันท์ ชื่นเรือง, คุณครูลลิตา แสงรงค์, คุณครูรัชาดาภรณ์ ศรีจันทร์, คุณครูภัสราภรณ์ สุขแสวง, คุณครูกนกพร ศิลาพันธุ์, คุณครูญาณิศา พานิชสกุลชัย, ครูอาภามาส อุษณรัสมี, คุณสมเกียรติ เกษรพิกุล, คุณอนุสรณ์ อุษณรัสมี, คุณครูนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์, คุณครูอุทัย บึงไสย์, คุณทองพูน โคตรสาขา, คุณครูผุสดี กล่อมวงษ์
ออกแบบโดย dsite.in.th