กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 โดยในปีนี้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก คือ “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ออกแบบโดย dsite.in.th