ค่ายเตรียมความพร้อมภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน
2. ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาจีนและภาษาอีงกฤษ ทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกันในกิจกรรมกลุ่ม
3. เป็นการปรับพื้นฐารภาษาจีนและภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วยฐานจำนวน 9 ฐาน ดังนี้
1. Classroom Language
2. Commonly Mispronounced English Words
3. Personal Information
4. Cultural Greeting
5. Silent Letter
6. วิสัยทัศน์โรงเรียนภาษาจีน (学校目标)
7. คำสั่งในชั้นเรียนภาษาจีน (课堂用语)
8. ตัวเลขภาษาจีน (数字)
9. การทำความเคารพในชั้นเรียน (课堂敬礼)
ออกแบบโดย dsite.in.th