ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยนางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ORDINARY NATIONAL EDUCATION TEST : O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (DIGITAL TESTING) ปีการศึกษา 2566 เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ฯ และนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th