กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา และนักเรียน ร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก ด้วยในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในอดีตครั้งพุทธกาลเป็นวันที่พระสงฆ์มาชุมนุมโดยที่ไม่ได้นัดหมาย เพื่อประชุมพร้อมกันครบองค์ 4 ประการ เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต และในโอกาสนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ ถือว่าเป็นการประกาศหลักอุดมการณ์และวิธีการทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันมาฆบูชาได้เวียนมาครบรอบอีกครั้ง พวกเราชาวชมพูฟ้าได้รำลึกความสำเร็จด้วยการบำเพ็ญกุศลทำกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในการปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนได้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไทย
ออกแบบโดย dsite.in.th