กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 12 – 14 มกราคม 2567 นายวัชรพันธ์ มีศร และนายภูวดล ชื่นอยู่ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการดำเนินกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้ นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด

ออกแบบโดย dsite.in.th