กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

วันที่ 11 มกราคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินกิจกรรม 1 วันตามหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดำเนินกิจกรรม 2 วัน 1 คืนตามหลักสูตร ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ ในวิชาลูกเสือ อาทิ เดินทางไกล การเข้าฐานกิจกรรม และการเข้าฝึกทักษะด้านต่างๆ ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมได้รับความรู้จากกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ทำให้กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี โดยนักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ดังนี้
✅ ฝึกระเบียบวินัย กฏต่างๆ ของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
✅ ฝึกความอดทน อดกลั้น
✅ ฝึกการสังเกตุ วิเคราะห์ และแยกแยะ มีเหตุผล
✅ ฝึกการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
✅ ฝึกความสามัคคีออกแบบโดย dsite.in.th