ค่ายบูรณาการวิชาหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางทะเล (Robotic Sea and Science camp 2023) ม.ต้น

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 105 คน ในการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายบูรณาการวิชาหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางทะเล (Robotic Sea and Science camp 2023) ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดชลบุรี ตลอดการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้การดูแลโดยนางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิ วิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูงานวิชาการ คณะครูที่ปรึกษานักเรียนห้องพิเศษเพชรภูมิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ออกแบบโดย dsite.in.th