โครงการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา นักวิทย์สนุกคิดนอกห้องเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา นักวิทย์สนุกคิดนอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและทักษะการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการทำงานของมอเตอร์ การวางแผนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ และการนำความรู้เรื่องมอเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องยนต์พลังงานลม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ออกแบบโดย dsite.in.th