รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อน ต่อยอด Active Learning กับการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่หลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2566 นางเกศทัพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิเทศติดตามการขับเคลื่อนการต่อยอด Active Learning กับการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่หลักสูตรสถานศึกษา ในโอกาสนี้ นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับและรับการนิเทศติดตาม ณ หอประชุมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

ออกแบบโดย dsite.in.th