กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ วัดห้วยเขน

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยพานักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ วัดห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประวัติความเป็นมาของวัด ซึ่งมีข้อมูลพอสังเขปดังนี้

อุโบสถวัดห้วยเขนสร้างประมาณปี พ.ศ. 2456-2460 หลวงพ่อเงิน มาคุมการก่อสร้าง ช่วงนั้นเจ้าอาวาสคือ หลวงพ่อล้อมหรือพระครูพิทักษ์ศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก ภายในวัดมีโบสถ์เก่าซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้ ภาพเขียนสีวัดห้วยเขนเขียนในราวปีพ.ศ. 2456 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 อายุประมาณกว่า 100 ปีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติทศชาติชาดกและพระมาลัย ด้านหลังองค์พระประธานเป็นเรื่องพระเวสสันดรทั้งหมด ส่วนเรื่องพระพุทธประวัติจะอยู่ตอนบนเหนือระดับหน้าต่าง และทศชาติชาดกจะอยู่ตอนล่างเริ่มตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติสุดท้าย ส่วนมุม 4 ด้านภายในโบสถ์จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับพระมาลัย ได้แก่ ภาพปีนต้นงิ้ว ภาพการเป็นทาส ภาพถูกรัดคอ ดึงคอ เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพที่สอนเกี่ยวกับ เรื่องบาปบุญ คุณโทษ แต่ตอนล่างปูนกะเทาะเสียหายมากจนเห็นแผ่นอิฐ จากการสอบถามชาวบ้านเล่าว่าผู้เขียนภาพนี้ชื่อ “ทั่ง” (ไม่ปรากฎประวัติความเป็นมา)

อ้างอิง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, “วัดห้วยเขน”, https://thailandtourismdirectory.go.th/attraction/5274 สืบค้น ณ วันที่ 6 กันยายน 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th