พิธีปฏิญาณตน และมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะครูกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและมอบเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยินดีอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถสร้างจิตสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีสิทธิ์ที่จะประดับเข็มเครื่องหมายผู้บำเพ็ญประโยชน์ และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th