ประชุมผู้ปกครอง และเซ็นสัญญาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษารายใหม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง และดูแลการเซ็นสัญญาผู้กู้ยืมรายใหม่ โดยให้ผู้แทนโดยชอบธรรมมาเซ็นสัญญาที่โรงเรียนต่อหน้าคณะกรรมการ พร้อมทั้งดำเนินการอัพโหลดเอกสาร แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมหลักฐานขึ้นระบบ DSL พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานจัดส่งธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ ต่อไป

ออกแบบโดย dsite.in.th