กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” ซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของความเสมอภาพและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน มีการประกวดชุดอาเซียนพอเพียง ประกวดอาหารอาเซียน และมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ

ออกแบบโดย dsite.in.th