ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

รับสมัคร : วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องคหกรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
หลักฐาน : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
นำเสนออาหาร : วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาออกแบบโดย dsite.in.th